top of page
Construction Work

สะดวก
รวดเร็ว
เน้นคุณภาพ

ครบเครื่อง เรื่องแรงงานต่างด้าวถูกกฏหมาย

บริการของเรา

นำเข้าแรงงาน พม่า
กัมพูชา และลาว

ถูกต้องตามระบบ MOU

บทคัดย่อสีเขียว

BUSINESS PERFORMANCE

บริษัทมีความพร้อมที่จะให้บริการอย่างเป็นมืออาชีพและมีคุณภาพ
เพื่อมอบความสะดวกสบายให้แก่นายจ้าง สถานประกอบการดำเนินงาน
ตามกฎหมายใหม่เกี่ยวกับต่างด้าวคือพระราชกำหนดการนำคนต่างด้าว
มาทำงานในประเทศ พ.ศ.2559 ด้วยเหตุนี้ เพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย
อีกทั้งเพื่อแสดงความรับผิดชอบ ความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ตรวจสอบได้ สร้างความเชื่อมั่น ให้กับนายจ้าง สถานประกอบการ
จึงได้วางหลักทรัพย์ค้ำประกันกับทางกระทรวงแรงงานเป็นวงเงินสดท้ังสิ้น
5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) และจดทะเบียนชื่อใหม่ให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับของกฎหมาย ตามมาตรา 34 ชื่อว่า

“บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ ไทย เลเบอร์ จำกัด”

ดำเนินการเอกสารแรงงานต่างด้าว
นำเข้าแรงงานต่างด้าวระบบ MOU
ดำเนินการเอกสารแรงงานต่างด้าว
เปลี่ยนพาสปอร์ต
บริการรับต่อ วีซ่า VISA
ต่ออายุใบอนุญาตทำงาน
แจ้งที่พักอาศัย
บริการรายงานตัว 90 วัน ไฟล์ใหญ่
แจ้งเข้า-แจ้งออก

ทำไมต้องเลือกเรา?

สะดวก
บริการทำเอกสารตั้งแต่ต้นจนจบ
ทั้งทางฝั่งไทยและฝั่งประเทศต้นทาง โดยที่นายจ้างไม่ต้องเสียเวลา
ดำเนินการเอง

งานเร็ว
บริการรวดเร็วทันใจ ตอบสนองความต้องการของนายจ้าง บริการด้านต่างๆ อย่างเคร่งครัดและคล่องแคล่ว

เน้นคุณภาพ
เรามีทีมงานที่มีประสบการณ์มากกว่า 15 ปี ดำเนินการด้านเอกสารของแรงงานต่างด้าวอย่างถูกต้อง
ตามกฏหมาย

bottom of page