top of page

ระบบเปิดแล้ว

- มติ 5 กรกฎาคม 2566 ยื่นขอใบอนุญาตทำงาน

(คนที่มีใบเนมลิส)

เตรียมเอกสารเข้ามาได้เลยค่ะ

เอกสารนายจ้าง (กรณีบุคคลธรรมดา)

1. สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านนายจ้าง/สำเนาทะเบียนบ้านที่ทำงาน

2. กรณีไม่ใช่เจ้าบ้านใช้สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านเจ้าบ้าน

3. ใบประกอบกิจการ (ถ้ามี)

เอกสารนายจ้าง (กรณีนิติบุคคล)

1. หนังสือรับรองบริษัท อายุไม่เกิน 6 เดือน

2. สำเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้านผู้มีอำนาจลงนาม

3. ทะเบียนบ้านบริษัท

**ประทับตราลงนามทุกหน้า**

เอกสารแรงงานต่างด้าว

1. รูปถ่ายหน้าตรง ครึ่งตัว (อัพเดตรูปปัจจุบัน)

2. สำเนาใบเนมลิส

เอกสารที่ต้องใช้ ยื่นขอใบอนุญาตทำงาน มติ 5 กรกฎาคม 2566   (ที่มีแต่ใบเนมลิส)
bottom of page