top of page
Sphere on Spiral Stairs
นำเข้าแรงงาน MOU.jpg
(MOU-Return ลาว) แบบถูกกฎหมาย
(MOU-Return กัมพูชา) แบบถูกกฎหมาย

นำเข้าแรงงาน MOU

 • บริษัทจะเป็นผู้ยื่นเอกสารคำร้อง (Demand Letter) และบัญชีรายชื่อ (Name List)ต่อหน่วยงานราชการและหน่วยยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยกระทำในนามผู้รับมอบอำนาจให้กับนายจ้างทุกขั้นตอน

 • บริษัทจะเป็นผู้ประสานงานนา ส่งคำร้องไปยังประเทศต้นทาง เพื่อขออนุมัติคำร้อง และจัดทำบัญชีรายชื่อคนต่างด้าวต่อไป

 • บริษัทจะเป็นผู้ดำเนินการคัดเลือกคนต่างด้าว (Recruitment) ตามคุณสมบัติที่นายจ้างแจ้งความประสงค์ในสัญญา

 • บริษัทจะเป็นผู้ดำเนินการเซ็นสัญญาจ้างแรงงาน (Sign Contract) และรับบัญชีรายชื่อยื่นต่อหน่วยงานรายการ ตามขั้นตอนของกรมจัดหางาน

 • บริษัทจะเป็นผู้ดำเนินการพาคนต่างด้าวเข้ารับการตรวจลงตรา (Visa) ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง

 • บริษัทจะเป็นผู้ดำเนินการพาคนต่างด้าวเข้ารับการอบรม ณ ศูนย์แรกรับเข้าทำงาน และ สิ้นสุดการจ้าง ดำเนินกาารตามขั้นตอนของกรมจัดหางาน เพื่อขอรับใบอนุญาตทำงาน (E-WorkPermit)

 • บริษัท จะเป็นผู้พาต่างด้าวตรวจโรค (Health Check Up) เพื่อขอรับใบรับรองแพทย์ ยื่นต่อสำนักงานจัดหางานจังหวัดท้องที่ ที่ทำงานของคนต่างด้าว

 • บริษัทจะเป็นผู้จัดหาพาหนะเดินทาง เพื่อนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานจากประเทศต้นทาง ถึงสถานที่ทำงานของนายจ้าง สถานประกอบ

 • บริษัทตกลงที่จะจัดหาล่าม เพื่อช่วยดูแลคนต่างด้าวที่บริษัทนำเข้ามาประสานงานกับนายจ้างในการดูแลคนต่างด้าวตามเวลาอันควร

 • บริษัทตกลงที่จะบริการรายงานตัว 90 ตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ให้กับคนต่างด้าว (ครั้งถัดไปคิดค่าธรรมเนียม และค่าบริการ)

 • บริษัท ตกลงที่จะให้บริการต่ออายุวีซ่าทำงานและใบอนุญาตทำงานให้กับคนต่างด้าวหลังจากที่สัญญา 2 ปีแรกสิ้นสุดลง (คิดค่าธรรมเนียมและค่าบริการ)

🚍เดินทางไปรับวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน 👮ที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองหนองคาย บริการครบจบทุกขั้นตอน เรื่องแรงงานต่างด้าวให้เราดูแลคุณ
🚍เดินทางไปรับวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน 👮ที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองหนองคาย บริการครบจบทุกขั้นตอน เรื่องแรงงานต่างด้าวให้เราดูแลคุณ
🚍เดินทางไปรับวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน 👮ที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองหนองคาย บริการครบจบทุกขั้นตอน เรื่องแรงงานต่างด้าวให้เราดูแลคุณ
bottom of page