top of page
ฉากหลังสีเขียว

บริษัทรับดำเนินเอกสารสำหรับแรงงานต่างด้าวที่ใบอนุญาตทำงานหมดอายุ

ต่อใบอนุญาตทำงาน

ใบอนุญาตการทำงานสำหรับแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า กัมพูชา และลาว ประเภท MOU ที่มีใบอนุญาตครบวาระ 2 ปี แรก แรงงานจะต้องมีวีซ่าประเภท NON-LA เพื่อยื่นขอรับใบอนุญาตการทำงานตามแบบฟอร์มของกรมจัดหางาน โดยอายุของใบอนุญาตทำงานนั้น ไม่เกิน 2 ปีต่อคร้ัง โดย ต้องยื่นแบบคำขอก่อนสิ้นอายุของใบอนุญาตทำงานไม่เกิน 30 วัน

bottom of page