top of page
บทคัดย่อสีเขียว

บริการต่อ วีซ่า:VISA

บริษัทรับดำเนินการ ต่อ วีซ่า:VISA ให้แรงงานต่างด้าว

ย้ายตราวีซ่า (ย้ายเล่ม)

หากพาสปอร์ตเล่มเก่าหมดอายุหรือสูญหายต้องทำ หนังสือเดินทางเล่มใหม่ เมื่อไดหนังสือเดินทางเล่มใหม่มาแล้วต้องทำการย้ายตราวีซ่าจากเล่มเก่ามาที่เล่มใหม่

ต่ออายุวีซ่าทำงาน

แรงงานต่างด้าว สัญชาติ เมียนมา กัมพูชาและลาว ประเภท MOU แรงงานสามารถยื่นคำขอต่ออายุวีซ่าก่อนอายุของวีซ่าหมดอายุ 45 วัน

แรงงานต่างด้าว สัญชาติ เมียนมา กัมพูชาและลาว ประเภท ขึ้นทะเบียนในไทย แรงงานสามารถยื่นขอต่ออายุวีซ่า ก่อนอายุของวีซ่าหมดตามประกาศกระทรวงแรงงาน

bottom of page